Lokala kollektivavtal Medarbetarwebben

8303

Kollektivavtal i Sverige – Wikipedia

kollektivavtal – LOK 20 – med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 6. För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona och berörda arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 20 – enligt bilaga 6 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges, gäller HÖK 20 för perioden Jobbar du i en kommun ska det finnas ett lokalt kollektivavtal, kolla med din lokala förtroendeman eller med din arbetsgivare. Är din månadslön lägre än 45 865 kr/mån (år 2021) blir din allmänna pension mindre om du löneväxlar. Se därför till att bara löneväxla den delen av lönen som ligger över 45 865 kr/mån (år 2021). Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad samt i förekommande fall med tillämplig uppehållslönefaktor enligt vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser bilaga U. § 3 Förhandlingar m.m. 1.

Lokal kollektivavtal

  1. Handels bibliotek stockholm
  2. Alvsjo industriomrade

För att få till stånd en förhandling med arbetsgivaren behöver ni göra en förhandlingsframställan. Förutsättningen för att lokalt avtala bort de ovan nämnda paragraferna i LAS är att (1) det i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, alternativt (2) att det råder ett tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd mellan organisation och arbetsgivare. Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal.

Lokalt kollektivavtal OFR RALS 2020-2023 - Karolinska Institutet

På lokal nivå har en mängd avtal slutits mellan Högskolan Dalarna (arbetsgivare) och Saco-S föreningen (facklig organisation). De lokala  Lagstiftaren ville genom 32 § MBL uppmuntra parterna till att teckna kollektivavtal om med- bestämmanderätt.

Avtal korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket

Det kan också finnas lokala kollektivavtal om till exempel formerna RALS 2020-2023, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2020-2023 per den 19 januari 2021. Tidigare RALS. RALS 2017-2020, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2017-2020 per den 8 december 2017.

Lokal kollektivavtal

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. Lokala kollektivavtal. Samverkan Göteborg-lokalt samverkansavtal för Göteborgs Stad. Kollektivavtal om flexibel arbetstid - Göteborg Observera att detta är grundavtalet för staden och att lokala överenskommelser gjorts ute på förvaltningarna. Sifferlösa kollektivavtal eller lokal lönebildning är en typ av kollektivavtal som kännetecknas av att de inte innehåller information om löneförändringar.
Rapportera tillbud försäkringskassan

Lokal kollektivavtal

Lokala parter ska skriva ett helt nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt. Relationen mellan lokala parter är ansträngd.

AD 1998 nr 49: Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya lönetariffer. Fråga om kollektivavtalet omfattar vissa medlemmar i den fackliga organisationen vilka enligt särskilda överenskommelser med arbetsgivaren hade lämnat den aktiva tjänsten före pensionering. Kollektivavtal på olika nivåer.
Fordonsskatt moped klass 1

rap folk culture
semesterlagen antal dagar
atlas hjullastare vikt
föll zeus för
körkort förnyelse corona

Centrala och lokala avtal - Medarbetarwebben

SKR ska också verka för lokal lönebildning för att möta olikheterna hos medlemmarna. När SKR tecknat ett centralt kollektivavtal rekommenderas därefter respektive arbetsgivare som är medlem i förbundet att anta och teckna ett lokalt kollektivavtal (en så kallad LOK) med de lokala fackliga arbetstagarorganisationerna, med åtminstone det innehåll som det centrala avtalet.


Divisionskalkyl påläggskalkyl
folkhalsovetare jobb

Kollektivavtal - Teollisuusliitto

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet . SjLL Lag om sjuklön . SemL Semesterlag . SFB Socialförsäkringsbalk . TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl. Lokalt kollektivavtal om aktivt omställningsarbete vid Uppsala universitet Lokalt kollektivavtal om arbetstid för anställda som arbetar med drift, systemutveckling och support inom IT-avdelningen Lokalt kollektivavtal om arbetstid för tekniska och administrativa anställningar Kollektivavtal kan ingås på tre olika nivåer: nationell nivå, lokal nivå och företagsnivå.

Kollektivavtal i Sverige – Wikipedia

Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL i stället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första samverkanstillfället. Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal. Arbetstid.

När det gäller att träffa kollektivavtal eller tvista om vad som gäller i kollektivavtalet, då är det Akademikerförbundet SSR – inte SSR-föreningen – som är lokal part. I stort sett samtliga tvisteförhandlingar sköts också av förbundet centralt. lönerna ingår i det lokala kollektivavtalet om lön och allmänna anställnings-villkor – LOK 16. Löneöversynstidpunkt 6. Resultat av löneöversyn gäller fr.o.m. 1 april respektive år, såvida inte annat överenskoms.